Mili Meddwl by Louise Tribble

Mili Meddwl by Louise Tribble

Louise Tribble

Regular price £6.99 Sale

Mae Millie yr eliffant yn byw bywyd yn y presennol. Mae hi'n defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar i gasglu pob eiliad ac i helpu eraill drwy eu dysgu technegau i adeiladu iechyd meddwl cadarnhaol. Ymunwch â Millie gyda'ch plant a gallwn adeiladu dyfodol cadarnhaol gyda'n gilydd.

Mae'r awdur Cymraeg lleol Louise Tribble wedi cael trafferth gyda salwch meddwl ers plentyndod. Yn dilyn gradd mewn Addysg ac Astudiaethau Plentyndod Cynnar, dechreuodd Louise werthfawrogi pwysigrwydd ymyrraeth gynnar mewn iechyd meddwl ac mae wedi gweld bod ymwybyddiaeth ofalgar yn offeryn defnyddiol a buddiol. Ei hangerdd yw hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol i blant ifanc ymdopi â pha bynnag fywyd sy'n eu trin.

Mae Millie, sydd wedi'i ddarlunio'n hyfryd gan Rhiannon Thomas, yn ffordd wych i blant ifanc ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar a sut y gall eu helpu i aros yn ddigynnwrf a chanolbwyntio ar fywyd i'w lawn botensial.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Millie the elephant lives life in the present. She uses mindfulness to capture every moment and to help others by teaching them techniques to build a positive mental health. Join Millie with your children and we can build a positive future together.

Local Welsh author Louise Tribble has struggled with mental illness since childhood. Following a degree in Education and Early Childhood Studies, Louise began to appreciate the importance of early intervention in mental health and has found mindfulness to be a useful and beneficial tool. Her passion is in promoting positive mental health for young children to cope with whatever life deals them.

Beautifully illustrated by Rhiannon Thomas, Millie is a fantastic way for young children to learn about mindfulness and how it can help them to remain calm and focussed and enjoy life to its full potential.